Par mums

„Inventa Group” – starptautisks uz??mums ar p?rst?vniec?b?m Latvij?, Lietuv?, Igaunij? un Ukrain?.

M?s – Baltijas tirgus l?deris neatkar?g?s inventariz?cijas pakalpojumu sniegšan?.

„Inventa Group” p?c pas?t?juma izpilda darbu Krievij?, Rum?nij? vai cit?s valst?.

M?s ?paši lepojamies ar sadarb?bu ar Starptautisko Sarkan? Krusta komiteju.

Neatkar?g?s inventariz?cijas pakalpojumu sniegšanas jom? m?s str?d?jam kopš 1996.gada (Latvijas tirg?). M?su darbs – neatkar?ga inventariz?cija veikal?, noliktav? vai jebkur? cit? pas?t?t?ja pre?u uzglab?šanas viet?.

Lai sasniegtu maksim?lu apr??in?šanas rezult?ta precizit?ti, m?s izmantojam p?rbaud?tu skait?šanas tehnolo?iju un ik gadu iep?rkam jaun?kos skeneru mode?us. Inventariz?ciju veicam klientam ?rt? laik?. P?rsvar? nakt?. Jums nen?ksies sl?gt veikalu un zaud?t potenci?los klientus un pe??u.

„Inventa Group” garant? augstu darba kvalit?ti!

Lielu uzman?bu m?s velt?m atv?rtumam un nep?rtrauktam dialogam ar katru klientu. M?s pamat?gi iedzi?in?mies katra pas?t?juma specifik? un maksim?li ?emam v?r? visas klienta v?lmes.